Power

Actueel

Artikel over Intermax in Roadmap Next Economy Magazine

In 2016 startte de Metropool Rotterdam Den Haag (MRDH) - samen met een groot aantal bedrijven (waaronder Intermax), onderwijsinstellingen en gemeenten - het initiatief om een Roadmap te schrijven voor de Next Economy. Voor die roadmap zijn verschillende doelen beschreven, waaronder de realisatie van een betere (internationale) bereikbaarheid van de Metropoolregio en de realisatie van een beter vestigingsklimaat. De MRDH wil dit bereiken langs 5 transitiepaden: Smart Digital Delta, Smart Energy Delta, Circular Economy, Entrepreneurial Region en Next Society. Eind 2016 is de Roadmap Next Economy (RNE) opgeleverd en er zijn inmiddels al verschillende projecten geïnitieerd om de doelstellingen te behalen. In het digitale RNE magazine krijgt u per transitiepad een beeld van de verschillende projecten en initiatieven. Intermax levert een bijdrage in het kader van de Smart Digital Delta. Op pagina 14 van het magazine leest u hier meer over. Het magazine is hier te bekijken.

Lees meer
Uw VIPP subsidieaanvraag is gedaan. Hoe nu verder?

De zorg verandert, en de rol van de patiënt verandert mee. De wens van de patiënt voor meer controle over zijn of haar gegevens groeit. Ook de zorgsector zelf en de overheid ontplooien volop initiatieven om hier in mee te gaan. In deze context is begin 2017 het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP) opgestart. Dit programma helpt ziekenhuizen een digitaliseringsslag te maken, met als doel de zorg nog veiliger, patiëntgerichter en doelmatiger te maken. Deelnemers van het VIPP-programma zetten zich in om patiënten binnen drie jaar versneld digitaal toegang te geven tot hun medische gegevens. Het VIPP-programma maakt gebruik van bestaande landelijke standaarden voor de uitwisseling van gegevens. Daardoor is het nu mogelijk om gegevens makkelijk met zowel de patiënt als met andere zorgverleners te delen. Zo wordt de zorg toekomstbestendig, veiliger en patiëntgerichter. Wat staat er in het VIPP-programma? Het VIPP-programma bestaat uit twee hoofdonderdelen die elk weer zijn onderverdeeld in modules. Die modules vormen de doelstellingen voor de deelnemers. Een auditor moet vaststellen of er inderdaad is voldaan aan deze doelstellingen. Hoofdonderdeel ‘Patiënt en Informatie’ bestaat uit drie modules, die samen de volgende doelen behandelen: De mogelijkheid een download van de medische gegevens van de patiënt aan te bieden. Het beschikbaar maken van een beveiligd patiëntenportaal, waarin de patiënt zijn gegevens kan raadplegen en deze (in een gestructureerd formaat) kan downloaden. Het is ook toegestaan een link naar de Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO) aan te bieden. Hier kan de zorginstelling dan gestandaardiseerd medische gegevens voor de patiënt uploaden. De patiënt kan deze gegevens desgewenst doorzetten naar een andere zorgverlener. Het doorontwikkelen van tenminste drie van de volgende vijf subdoelstellingen: Het toevoegen van medische eHealth-interventies aan het patiëntenportaal. Implementatie van de Medmij standaard. Het daadwerkelijke gebruik van het patiëntenportaal (of de link naar een PGO). Het beschikbaar maken van een overzicht van de zorgprofessionals die het EPD van de patiënt hebben geraadpleegd. Het beschikbaar maken van een overzicht van op dat moment bekende medicatie, waarin de patiënt tevens een verzoek tot aanpassing/aanvulling kan doen. Hoofdonderdeel ‘Patiënt en Medicatie’ bestaat uit twee modules. Deze modules betreffen de volgende doelstellingen: Het ziekenhuis kan een actueel overzicht van medicatie bieden, als onderdeel van het medicatieproces in klinische en poliklinische setting. Het ziekenhuis kan voorgeschreven medicatie (volgens de geldende standaard) digitaal aanbieden als vooraankondiging en/of elektronisch recept. Ook kan het ziekenhuis een actueel medicatieoverzicht verstrekken. De meeste van deze modules en doelstellingen zijn of worden onderdeel van de EPD’s die in gebruik zijn. Normenkader VIPP-toets Alleen het voltooien van de technische en functionele implementatie van het patiëntportaal is niet voldoende om in aanmerking te komen voor de volledige VIPP-subsidie. Het programma stelt ook eisen aan het gebruik van het patiëntenportaal. In het ‘Handboek VIPP Eindtoets’ zijn daarom resultaatsverplichtingen voor de subsidie vastgelegd. Per module waar subsidie voor is aangevraagd, moet worden vastgesteld of de doelen behaald zijn. De IT-toets moet daarbij worden uitgevoerd door een Register EDP-Auditor [RE]. Twee voorbeelden van normen die te maken hebben met het gebruik van het patiëntenportaal zijn: ‘Minimaal 10% van het aantal patiënten, dat de afgelopen 30 dagen (DBC relevant) contact heeft gehad met het ziekenhuis, heeft in het patiëntenportaal ingelogd.’ ‘Het aantal geraadpleegde overzichten of complete actuele overzichten van medicatie, als onderdeel van het medicatieproces, is minimaal 25% van het aantal poliklinische patiënten dat de afgelopen 30 dagen (DBC relevant) zorgcontact heeft gehad.’ Concreet betekent dit dat zorginstellingen patiënten moeten stimuleren gebruik te maken van het patiëntenportaal. Deze taak zal in het algemeen liggen bij de afdeling marketing & communicatie. Wij merken in de praktijk dat ziekenhuizen hier vaak nog niet mee bezig zijn, terwijl het wel een belangrijk criterium is voor het ontvangen van de subsidie. Intermax adviseert en assisteert bij het samenstellen van een effectief communicatiepakket voor de patiënten om het gebruik van het portaal te optimaliseren. Meer informatie? Neem contact op met ons!

Lees meer
Hoe zorg ik dat ik een datalek op tijd herken?

U heeft alles op orde. De regels binnen de AVG staan genoteerd, u weet wat u moet doen om de persoonsgegevens binnen uw organisatie te beschermen, de valkuilen zijn bekend en een actieplan - inclusief een verdeling van verantwoordelijkheden - ligt klaar als er dan toch een datalek ontstaat. U bent al goed op weg als u deze voorbereidingen heeft getroffen. Maar hoe staat u op tijd paraat? Hoe signaleert en herkent u een datalek, zodat u op tijd een melding kunt maken? Ten eerste is het belangrijk om in beeld te hebben welke persoonsgegevens u allemaal opslaat. Welke kroonjuwelen heeft u onder uw hoede, wie heeft er toegang tot die gegevens en hoelang blijven deze bewaard? Samen met collega’s zijn er van tevoren verschillende scenario’s te bedenken waar het mis kan gaan. Schakel daarom ook met uw IT-partners, zij weten precies welke aanvallen van buitenaf mogelijk zijn, kunnen systemen voor u monitoren en weten vanuit hun ervaring met andere klanten ook waar de pijnpunten binnen een organisatie zitten. Zodra u hier een goed overzicht van hebt, weet u precies waar een datalek kan ontstaan en dus ook waar u alert op moet zijn. Bij organisaties van een redelijk formaat is het echter onvoldoende om alleen alert te zijn. Nóg belangrijker is het dat álle medewerkers die met persoonsgegevens omgaan bewust zijn van de privacygevoeligheid, dat zij volledig geïnformeerd zijn over de nieuwe regelgeving en hier samen met u alert op zijn. Ook is het belangrijk dat u een cultuur creëert waarbij medewerkers zich veilig voelen om een datalek te melden. Het is bekend dat menselijke fouten of slordigheden het merendeel van de datalekken veroorzaken. Uw IT-processen kunnen dan wel spic en span zijn, maar vergeet niet dat een verkeerd geadresseerd mailtje of het achterlaten van een usb stick ook zorgen voor een datalek. Weten uw medewerkers wat te doen bij een datalek? Het opstellen van strakke richtlijnen binnen een organisatie is een belangrijke eerste stap. Bewustwording speelt hierin een centrale rol; zorg ervoor dat medewerkers zich bewust zijn van hun gedrag wanneer ze omgaan met persoonsgegevens. Een niet-versleutelde PC kan onbewust een kwaadwillend persoon toegang verschaffen tot persoonsgegevens. Medewerkers die in de fout gaan moeten ook weten bij wie ze zich kunnen melden. Hoe langer zij wachten met melden, hoe groter de gevolgen voor alle betrokken partijen. Eventueel volgt ook nog een boete als het datalek niet binnen 72 uur gemeld is bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Gelukkig zijn er allerlei hulpmiddelen om de bewustwording van medewerkers te vergroten. In Microsoft Exchange vindt u bijvoorbeeld opties die alarm slaan wanneer mensen per ongeluk documenten met woorden als ‘vertrouwelijk’ of ‘intern’ versturen. Moderne firewalls hebben ‘data leakage prevention’, wat het lekken van data tegen gaat. Het is ook aan te raden uw netwerk te (laten) monitoren op afwijkend gedrag. U krijgt dan direct een seintje wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een enorme toename van dataverkeer van binnen naar buiten. Verder zijn er diverse (goedkope) tools – waaronder de Canary - die waarschuwen wanneer er een hacker in uw netwerk zit. Denk niet alleen digitaal Tegenwoordig gebeurt bijna alles online. Ook persoonsgegevens worden inmiddels bijna alleen nog maar online verwerkt. Toch zijn er ook zat voorbeelden van papieren datalekken. Denk bijvoorbeeld aan een verkeerd bezorgde brief met gevoelige patiëntinformatie of een map met persoonsgegevens die uit een auto gestolen wordt. Ook hier gaat het om datalekken. Maak goede afspraken met bewerkers Misschien maakt u gebruik van externe partijen die namens u persoonsgegevens verwerken. Die partijen moeten passende beveiligingsmaatregelen treffen en u in het geval van een datalek tijdig informeren. Zorg dus voor duidelijke afspraken met deze partijen, en dat zij bijvoorbeeld weten aan wie zij een eventueel datalek moeten melden. Leeft de AVG al binnen uw organisatie? Heeft u de beveiliging op orde? In onze whitepaper ‘Praktische handreiking voor de AVG’ stippelen we voor u uit hoe u de nieuwe wetgeving met een gerust hart te lijf kunt gaan. Meer blogs uit onze blogserie over de AVG: Voldoen aan de AVG. Waar moet ik beginnen? Bescherming persoonsgegevens, wie is verantwoordelijk?  Moet ik een Functionaris Gegevensbescherming aanstellen? Vier valkuilen bij de bescherming van persoonsgegevens onder de AVG De vier belangrijkste gevaren van Shadow IT

Lees meer
Cyber Security Keten genomineerd voor Computable Award

Computable heeft de Cyber Security Keten, waar Intermax strategisch partner van is, genomineerd voor de Computable Awards 2017 in de categorie Partnerproject van het Jaar. De Cyber Security Keten werd geïnitieerd door Generaal-Majoor b.d. Pieter Cobelens (voormalig directeur van de MIVD) en bestaat naast Intermax uit Legian, Grabowsky, Restment, Hudson Cybertec en Compumatica. Het initiatief is ontstaan uit de visie dat de Nederlandse vitale infrastructuur beveiligd moet worden met kennis en technologie die de nationale belangen beschermen. De grootschalige samenwerking is een antwoord op de ontwikkeling dat steeds meer Nederlandse digitale security bedrijven worden overgenomen door buitenlandse investeerders. Toezicht op deze partijen is vaak onduidelijk. Met de lancering van de Cyber Security Keten is er nu een 100% Nederlandse oplossing voor het bieden van bescherming. Deze kenmerken waren voor de redactie van Computable reden om het initiatief te nomineren in de categorie Partnerproject van het Jaar. Stemmen kan hier          

Lees meer
Vier valkuilen bij de bescherming van persoonsgegevens onder de AVG

Waar moet u zeker op letten bij de bescherming van persoonsgegevens binnen uw organisatie? Per 25 mei 2018 hebben we te maken met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze blog lichten we vier valkuilen toe waar u mee te maken kan krijgen zodra de AVG van kracht wordt. Valkuil 1: Er valt binnen de AVG meer onder persoonsgegevens dan u misschien denkt Onder persoonsgegevens vallen niet alleen gegevens die iemand direct identificeren, maar ook gegevens die gebruikt worden om mensen te individualiseren binnen een groep. Denk hierbij aan een patiëntgroep binnen een ziekenhuis of gegevens die iets zeggen over een device, zoals een IP-adres. Het is dus van belang dat u als bedrijf zicht heeft op alle gegevens die verzameld worden en dat u zich goed laat informeren over welke gegevens allemaal onder persoonsgegevens vallen. Meer hierover kunt u nalezen in onze eerste blog over de AVG. Valkuil 2: Een privacy statement dat alleen u/de organisatie begrijpt Het is inmiddels gebruikelijk om in een privacy statement aan te geven wat u als bedrijf doet met persoonsgegevens. Helaas zijn deze statements uitgegroeid tot lange juridische boeken die moeilijk te begrijpen zijn. Veel mensen slaan het lezen van een privacy statement per definitie over. De AVG schrijft voor dat ‘Informatie en communicatie in verband met de verwerking van die persoonsgegevens eenvoudig toegankelijk en begrijpelijk moeten zijn. Er moet duidelijke en eenvoudige taal worden gebruikt.’ Als u eens kritisch naar uw eigen privacy statement kijkt, hoe begrijpelijk is die tekst dan? Wat uitkomst kan bieden, en ook de voorkeur heeft van de toezichthouders, is een gelaagd privacy statement. Hierin wordt eerst op hoofdlijnen en dan steeds gedetailleerder uitgelegd hoe een bedrijf omgaat met gegevens. Belangrijk is ook dat het taalgebruik moet aansluiten bij de gemiddelde doelgroep. Afhankelijk van uw doelgroep, kan deze regel dus om een herziening van uw privacy statement vragen. Valkuil 3: Enkel registreren van datalekken met nadelige gevolgen De huidige Wet bescherming persoonsgegevens verplicht bedrijven om een administratie bij te houden van iedere inbreuk die leidt tot een aanzienlijke kans op, dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens. De AVG breidt de eisen aan deze administratie uit. Per 25 mei 2018 bent u verplicht om alle inbreuken in verband met persoonsgegevens te documenteren en binnen 72 uur te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. In deze administratie moeten per geval de feiten, de gevolgen en de maatregelen vastgelegd worden. Opmerkelijk is dat er sprake is van ‘alle inbreuken’, dus ook de inbreuken waarvoor geen meldingsplicht geldt. Onder de AVG bent u dus verplicht een veel omvangrijkere administratie bij te houden dan nu het geval is. Ieder incident waarbij iemand “per ongeluk” toegang krijgt tot gegevens moet u strikt genomen registreren. Voor bepaalde bedrijven is een Functionaris Gegevensbescherming dan ook noodzakelijk. Lees meer hierover in onze vorige blog over de AVG. Valkuil 4: Onvoldoende afspraken met uw IT-bedrijf De AVG bepaalt dat er afspraken gemaakt moeten worden over de melding van datalekken. Er staat niets vermeld over de inhoud van deze afspraken of de verantwoordelijkheden. Het is daarom verstandig om duidelijke afspraken met uw IT-bedrijf te maken over de informatie die nodig is om een goede en volledige administratie bij te houden. Op welke manier waarborgt uw IT-bedrijf dat de informatie die u nodig hebt bij een eventuele melding beschikbaar is? Verantwoordelijken kunnen anders met lege handen staan als de toezichthouder aanklopt en inzage vraagt in de (wettelijk verplichte) administratie. Ook belangrijk: kan uw IT-bedrijf aantonen dat u alles hebt gedaan om een lek te voorkomen? Dit laatste punt kan uw kans op een eventuele boete bij een inbreuk verkleinen. Meer blogs uit onze blogserie over de AVG: Voldoen aan de AVG. Waar moet ik beginnen? Bescherming persoonsgegevens, wie is verantwoordelijk?  Moet ik een Functionaris Gegevensbescherming aanstellen? Hoe zorg ik dat ik een datalek op tijd herken? De vier belangrijkste gevaren van Shadow IT Meer weten over de AVG en hoe u zich daar op kunt voorbereiden? Download onze whitepaper ‘Praktische handreiking voor de AVG’.

Lees meer
Moet ik een Functionaris Gegevensbescherming aanstellen?

U heeft de vraag vast al eens voorbij horen komen, of misschien zit u zelf al een tijdje met exact dezelfde vraag. De aanscherping van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) brengt nogal wat verplichtingen; zo ook het aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming (FG) voor bedrijven die persoonsgegevens verwerken. Maar voor wie geldt deze verplichting nu precies? En wat houdt zo’n aanstelling concreet in? Wij snappen heel goed dat veel organisaties nog geen antwoord hebben op deze vraag. Er zitten namelijk een aantal haken en ogen aan deze regeling, die ervoor zorgen dat de antwoorden op deze vraag per organisatie wezenlijk verschillen. Voor zorginstellingen is het bijvoorbeeld per 1 juli 2017 al verplicht om minimaal één Functionaris Gegevensbescherming aan te stellen. Buiten de zorg is het aanstellen van een FG in de meeste gevallen pas verplicht vanaf 25 mei 2018, de ingangsdatum van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Maar u leest het al, er staat ‘in de meeste gevallen’. Wat zijn dan precies de richtlijnen? Als organisatie bent u verplicht om schriftelijk de belangrijkste aspecten van de persoonsgegevens die u verwerkt, vast te leggen. Dit geldt niet voor organisaties met minder dan 250 medewerkers, tenzij deze organisaties: Op grote schaal en stelselmatig persoonsgegevens verwerken. De gegevensverwerking een groot risico voor de betrokkenen inhoudt. Wanneer u deze richtlijnen leest, begrijpt u waarschijnlijk al meteen waarom zorginstellingen eigenlijk gisteren al een Functionaris Gegevensbescherming  in dienst moeten hebben. Maar ook overheidsinstanties en bedrijven die het observeren van personen als (hoofd)activiteit hebben, zijn verplicht een FG aan te stellen. Overigens kan het voorkomen dat achteraf blijkt dat het aanstellen van een FG toch niet nodig was voor uw organisatie. Het is dan lastig om afscheid te nemen. Zoek daarom vooraf goed uit of het aanstellen van een FG verplicht is voor uw organisatie. Waar moet een Functionaris Gegevensbescherming aan voldoen? Stel: u bent een zorginstelling en u heeft nog geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), of u bent van een andere organisatie en bent gewoon graag op tijd voorbereid voor de toch al snel naderende 25 mei 2018. Houd er dan ook rekening mee dat belangenverstrengeling moet worden voorkomen en de FG binnen uw organisatie niet ook een functie mag hebben waarin hij het doel en de middelen van gegevensverwerking bepaalt. Dat kan bijvoorbeeld voorkomen als de FG een managementpositie vervult, bijvoorbeeld als hoofd financiën, -strategie, -marketing, -IT of –HRM. Daarnaast zijn er nog een aantal eisen waaraan een FG moet voldoen. Ten eerste moet een Functionaris Gegevensbescherming (FG) altijd een natuurlijk persoon zijn. Een ondernemingsraad of commissie komt dus niet in aanmerking. Daarbij komt dat een FG over voldoende kennis van de organisatie en de privacywetgeving moet beschikken en betrouwbaar moet zijn. Dit laatste uit zich onder meer in een geheimhoudingsplicht. Een dag in het leven van een FG Tot dusver de richtlijnen en regels voor het aanstellen van een FG, maar wat kunt u dan precies verwachten als u zo’n FG aanstelt? Kort gezegd controleert de FG dagelijks of de Wet Bescherming Persoonsgegevens op de juiste manier wordt toegepast en nagestreefd binnen uw organisatie. Dat houdt in dat een dag van een FG er ongeveer zo uit zal zien: In de ochtend maakt de FG een inventarisatie van de gemelde gegevensverwerkingen. Deze meldingen verwerkt hij/zij in een overzicht zodat precies in beeld is welke gegevensverwerkingen er hebben plaats gevonden. Voor de lunch behandelt de FG vragen, klachten en opmerkingen van mensen binnen en buiten de organisatie. Na de lunchpauze scherpt de FG interne processen en procedures verder aan zodat de gegevensverwerking nog beter wordt. Daarna is er een overleg met een externe partij over de technologie die gebruikt wordt om bescherming van de gegevens te garanderen. Bescherming van deze gegevens is prioriteit nummer één. Vlak voordat de FG naar huis gaat werkt hij/zij de interne gedragscode omtrent gegevensverwerking bij. De Autoriteit Persoonsgegevens verliest na aanstelling van een FG binnen een organisatie geen van zijn bevoegdheden als nationale toezichthouder. Toch is de AP terughoudender bij organisaties met een FG in dienst. Meer weten over de AVG/GDPR? Lees dan ook onze eerdere blogs uit deze serie: Voldoen aan de AVG. Waar moet ik beginnen? Bescherming persoonsgegevens, wie is verantwoordelijk?  Vier valkuilen bij de bescherming van persoonsgegevens onder de AVG Hoe zorg ik dat ik een datalek op tijd herken? De vier belangrijkste gevaren van Shadow IT  

Lees meer
Bescherming persoonsgegevens, wie is verantwoordelijk?

Wie persoonsgegevens behandelt, is verplicht aan de strengere regelgeving te voldoen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voorschrijft. In deze tweede blog over de nieuwe wet die volgend jaar ingaat, zoomen we in op de verantwoordelijkheden van verschillende partijen die betrokken zijn bij het verzamelen, opslaan, verwerken en toepassen van persoonsgegevens. Waar begint en waar eindigt uw en onze verantwoordelijkheid? Artikel 4 van de AVG beschrijft twee rollen, die van de controller en van de processor. Wanneer uw bedrijf persoonsgegevens opvraagt of verwerkt, wordt u gezien als de controller, ongeacht of u zelf direct data verzamelt. Een bank verzamelt data van klanten als ze een rekening openen; een supermarkt wanneer die een klantenpas uitreikt in ruil voor klantgegevens. Beide organisaties zijn verantwoordelijk voor de persoonlijke data van deze klanten. Intermax is - wanneer wij data voor u beheren, opslaan, transporteren of verwerken – de processor. De datacentra die wij inzetten om onze servers (waarop uw gegevens staan) in te plaatsen, zijn vaak de sub-processor. U bent als controller volgens de AVG verantwoordelijk voor: 1. Het verzamelen van de gegevens en het toestemming hebben/verkrijgen van de persoon van wie de gegevens zijn. 2. Het zorgen dat deze gegevens alleen voor het doel worden verwerkt waarvoor ze zijn verkregen, en dat ze adequaat worden beveiligd. 3. Het verwijderen van data op verzoek van de persoon van wie de data is. 4. Het aangeven aan Intermax welk niveau van beveiliging vereist is. Uiteraard kunnen we u hierbij adviseren en helpen. Intermax is als processor volgens de AVG verantwoordelijk voor: 1. Het fysiek opslaan van de gegevens en de bewaking ervan, zodat er geen onrechtmatige toegang door derden plaatsvindt. 2. Het zorgen dat ook sub-processoren (bijvoorbeeld een datacentrum) hieraan voldoen. 3. U te informeren als er afwijkingen of privacy-incidenten zijn. 4. Het beoordelen en afhandelen van vorderingen en taps door bevoegde overheidsinstanties (bijvoorbeeld politie, justitie, AIVD, MIVD). Een voorbeeld U bent directeur van een onderwijsinstelling en u heeft een groot bestand met de NAW-gegevens van de ouders. Uw bestand bevat ook informatie over de kinderen en de locatie waar ze naar school gaan. Deze gegevens kunnen via een portaal worden geraadpleegd door een leerplichtambtenaar. Ook gebruikt de onderwijsinstelling deze gegevens om uitnodigingen aan ouders te sturen voor evenementen. Het online portaal wordt afgenomen als een Software-as-a-Service (SaaS) dienst bij een softwareontwikkelaar en dit systeem draait bij Intermax. Voor de juistheid van de gegevens en het verkrijgen van toestemming is de controller verantwoordelijk: degene die de gegevens heeft verzameld en die het online portaal exploiteert, in dit voorbeeld de school. De softwarebouwer van het portaal is als processor verantwoordelijk voor het correct versleutelen van de opgeslagen gegevens. Intermax is als sub-processor verantwoordelijk voor de beveiliging van de servers waar de SaaS omgeving op draait. In de praktijk zal het er op neerkomen dat een hostingbedrijf een groot deel van de beveiliging en de controle hiervan voor haar rekening neemt. Zo wordt er intensief samengewerkt met de SaaS leverancier, die vervolgens de exploitant van het portaal weer op de hoogte stelt hoe deze de software dient te gebruiken. Ook zal de SaaS leverancier tools moeten aanbieden om de controller in de gelegenheid te stellen makkelijk gegevens te kunnen laten verwijderen. Wat gebeurt er nu wanneer zo’n portaal onverhoopt gehackt zou worden, door bijvoorbeeld een programmeerfout? Wanneer alle beveiligingsmaatregelen goed zijn toegepast zal Intermax merken dat er iets niet in de haak is, bijvoorbeeld door de inzet van een Canary (die alarmeert bij ‘ongepast gedrag’). Dankzij 24-uurs bewaking zal Intermax direct contact opnemen met de SaaS leverancier en de eigenaar van de data om de afwijking te melden. Vervolgens is de controller aan de beurt om eventueel een datalek te melden, waarbij hij ondersteund wordt door logfiles en digitaal forensisch bewijs van Intermax. Meer blogs uit onze blogserie over de AVG: Voldoen aan de AVG. Waar moet ik beginnen? Vier valkuilen bij de bescherming van persoonsgegevens onder de AVG Hoe zorg ik dat ik een datalek op tijd herken? De vier belangrijkste gevaren van Shadow IT

Lees meer
Intermax behaalt ISO 20000 certificaat

Rotterdam, 8 juni 2017 - Intermax Cloudsourcing behaalde vorige week het ISO 20000 certificaat. Deze norm gaat over IT service management. De certificering geeft aan dat Intermax processen op het gebied van onder andere support, incidenten en changes volgens strikte internationale normen heeft geborgd en gestandaardiseerd binnen de gehele organisatie. DNV GL, een van de grootste certificatie-instellingen ter wereld, nam de audit af en verstrekte het certificaat. De ISO 20000 standaard heeft een internationale scope en bevat een procesbenadering voor het opzetten, implementeren, monitoren, onderhouden en verbeteren van een professioneel en gestructureerd IT service management systeem. Het continue verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening staat centraal binnen deze norm. Gesneden koek Ludo Baauw, algemeen directeur Intermax: “Dit certificaat geeft aan dat wat we eigenlijk al deden en voor ons gesneden koek is, nu ook officieel voldoet aan de strenge normen die ISO 20000 beschrijft. We werken binnen Intermax al jaren volgens ITILv3. Vrijwel al ons personeel heeft hier een opleiding voor afgerond. Dankzij deze ISO-certificering kunnen onze klanten nu bijvoorbeeld ook hun eigen auditors melden dat wij in het bezit zijn van dit belangrijke certificaat, dat scheelt hen veel tijd en moeizame discussies." "Dat we de audit glansrijk hebben doorstaan, was voor ons meer een bevestiging dan een verrassing,” vervolgt Baauw. “We zijn al 23 jaar een dienstverlenend bedrijf en hebben alle zaken en processen die nodig zijn om optimale service te kunnen bieden lang geleden doorgevoerd in het hele bedrijf. Deze manier van werken biedt ons de mogelijkheid om proactief in te spelen op de behoeftes, wensen en eisen van onze klanten. Je wilt als klant dat de service gewaarborgd is, zeker als je essentiële IT diensten uitbesteedt.” Meest gecertificeerde managed hosting en cloudbedrijf van Nederland Behalve de ISO 20000 certificering is Intermax in het bezit van de ISO 27001, ISO 14001, ISO 9001 en NEN 7510 certificaten. Ook beschikt het bedrijf over een ISAE 3402 type II en de DigiD TPM verklaring. Het volledige primaire proces van Intermax voldoet hiermee aan verschillende normen op het gebied van kwaliteit, milieu, beveiliging, continuïteit en betrouwbaarheid. In de nabije toekomst wordt ook een SOC2 verklaring toegevoegd. Het bedrijf kan zich hiermee het meest gecertificeerde managed hosting en cloudbedrijf van Nederland noemen.

Lees meer
Persaandacht na lancering CyberSecurityKeten.NL

Afgelopen vrijdag werd CyberSecurityKeten.NL gelanceerd, een nieuw initiatief dat de vitale infrastructuur in Nederland in staat stelt zich beter te beschermen tegen cyberaanvallen. Intermax is 1 van de 6 strategische partners die samenwerken binnen dit initiatief. Naar aanleiding van de lancering ervan en het persbericht over onze eigen deelname werd er op verschillende manieren aandacht aan het initiatief besteed binnen de media. Een selectie: Algemeen directeur Ludo Baauw vertelde over het initiatief op Radio 1 (fragment begint om enkele minuten na 9.00 uur in de ochtend) Artikel Computable Artikel AD Artikel Binnenlands Bestuur Artikel RTLZ Artikel Tweakers

Lees meer
Intermax strategisch partner CyberSecurityKeten.NL

Cloud- en managed security specialist Intermax is officieel strategisch partner van CyberSecurityKeten.NL. Dit initiatief - dat vandaag werd gelanceerd - stelt de vitale infrastructuur en processen in Nederland in staat zich beter te beschermen tegen cyberaanvallen. Intermax is een van de zes strategische partners, die allen kennis, ervaring en diensten inzetten om de Nederlandse digitale infrastructuur optimaal te beschermen. CyberSecurityKeten.NL werd geïnitieerd door Generaal-Majoor b.d. Pieter Cobelens (voormalig directeur van de MIVD) en bestaat naast Intermax uitLegian, Grabowsky, Restment, Hudson Cybertec en Compumatica. Het initiatief is ontstaan uit de visie dat de Nederlandse vitale infrastructuur beveiligd moet worden met kennis en technologie die de nationale belangen beschermen. De grootschalige samenwerking is een antwoord op de ontwikkeling dat steeds meer Nederlandse digitale security bedrijven worden overgenomen door buitenlandse investeerders. Toezicht op deze partijen is vaak onduidelijk. Met de lancering van CyberSecurityKeten.NL is er nu een 100% Nederlandse oplossing voor het bieden van bescherming. Security van levensbelang “Intermax draagt niet zomaar kennis en kunde bij aan CyberSecurityKeten.NL,” vertelt Ludo Baauw, algemeen directeur Intermax. “Wij leveren onder meer managed security services voor ziekenhuizen, verzekeraars en andere bedrijven waarvoor security en een zeer hoge uptime van levensbelang zijn. Daarmee sluiten onze dagelijkse werkzaamheden naadloos aan bij de doelstellingen van dit initiatief.” Zelf doet Intermax ook veel om de digitale veiligheid van Nederland te vergroten. Baauw bedacht onder meer de Nationale Anti DDoS-Wasstraat (NaWas), als bijdrage aan de strijd tegen DDoS-aanvallen, en online security platform Guardian360. Digitale dijkbewaking “Met de NaWas hebben we in feite de digitale dijkbewaking voor Nederland opgericht,” vertelt Baauw. “In 2016 hebben we samen met de andere participanten zo’n 800 DDoS-aanvallen afgeslagen. Voor de nationale veiligheid is het van levensbelang dat we dit soort initiatieven blijven ontwikkelen en de samenwerking met betrouwbare partners actief blijven zoeken. 100% veiligheid bestaat namelijk niet. Door samen aan maatregelen zoals de NaWas te werken, zijn de risico’s wel zoveel mogelijk te beperken.” Over CyberSecurityKeten.NL Alle leden van CyberSecurityKeten.NL zijn in staat om IT-systemen en data te installeren, beheren en beveiligen met de Nederlandse belangen voorop. Experts zijn in te zetten op elk security-onderdeel, van preventie tot detectie en respons. Het initiatief opereert vanaf verschillende locaties in Nederland en is 24 uur per dag beschikbaar. Klanten komen onder meer van de overheid, waternetten, hulpdiensten en de transportsector. Alle deelnemers aan CyberSecurityKeten.NL zijn 100% Nederlands en volstrekt onafhankelijk. Daardoor is inmenging uitgesloten en kunnen klanten erop vertrouwen dat alle werkzaamheden in Nederland worden verricht. Over Intermax Intermax is gespecialiseerd in clouddiensten voor het beheren en beschikbaar houden van bedrijfskritische applicaties, complete (virtuele) serverparken en ICT-infrastructuren voor bedrijven en organisaties. We helpen onze klanten met het samenstellen van de ideale mix in cloudtechnologie. Dat doen we met de meest vooruitstrevende technologie en de beste mensen. We noemen het ook wel cloudsourcing: een samensmelting van cloud en outsourcing.

Lees meer
Voldoen aan de AVG. Waar moet ik beginnen?

Hoewel het nog een jaar duurt, is er geen ontkomen meer aan: de nieuwe Europese privacyverordening gaat ook uw bedrijf raken én werk veroorzaken. De komende weken zoomen wij in op verschillende onderdelen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vandaag beginnen wij bij het begin. AVG of GDPR? De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de Nederlandse benaming voor de General Data Protection Regulation (GDPR). Alle individuele lidstaten moeten werken met deze nieuwe EU-regulering. De GDPR gaat op 25 mei 2018 in en vervangt dan onze huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Wat staat er in de AVG? De AVG zorgt voor dezelfde regels omtrent bescherming van persoonsgegevens in heel Europa. Het maakt dan niet meer uit in welk EU-land de burger, wiens gegevens worden verwerkt, woont; het gaat om ‘betrokkenen die zich in de Unie bevinden’. Er zullen meer verplichtingen gaan gelden dan bij de Wbp en de Meldplicht Datalekken – waar u op dit moment aan moet voldoen. Hier komt het op neer: U moet exact weten welke bestanden met persoonsgegevens u beheert en in bezit heeft. U moet weten welke rechten de personen hebben van wie u gegevens in bezit heeft. Wanneer u een product of dienst ontwikkelt, dan moet er ‘security by design’ worden toegepast. U moet dus direct nadenken over hoe u de beveiliging van gegevens waarborgt en inbouwt. U moet van elk aspect van de persoonsgegevens afzonderlijk kunnen aangeven waarom u deze gegevens opslaat. Projecten met een hoog risico op lekken moeten vooraf een inschatting van privacyrisico’s krijgen, een zogenaamde Privacy Impact Analyse (PIA). U mag persoonsgegevens alleen maar gebruiken voor het doel waar de informatie oorspronkelijk voor verzameld is. Er moet een ‘juridische grondslag’ zijn. De verantwoordelijke voor de gegevens moet toestemming vragen aan de eigenaar van de gegevens wanneer hij onderaannemers inschakelt (voor zover deze persoonsgegevens verwerkt). Dat geldt dus ook wanneer u Intermax inschakelt om uw gegevens te beheren en te bewaken. Bedrijven die buiten de EU zijn gevestigd of die buiten de EU gegevens van Europese burgers verwerken (denk aan Google, Amazon of Microsoft) moeten zich ook aan de AVG houden. Waar te beginnen? Het eenvoudigst is om te beginnen met een inventarisatie van de gegevens die u nu binnen uw bedrijf heeft. U dient een antwoord te formuleren op de volgende vragen: Welke typen persoonsgegevens worden er binnen onze organisatie verwerkt? Wat is het doel hiervan? Van welke betrokkenen verwerken wij eigenlijk persoonsgegevens? Om wie gaat het eigenlijk? Hoe lang bewaren wij deze gegevens? Met de antwoorden op deze vragen is het maken van een PIA veel eenvoudiger. Ook kunt u gemakkelijker klanten te woord staan wanneer ze vragen hebben over hun gegevens. Meer blogs uit onze blogserie over de AVG: Bescherming persoonsgegevens, wie is verantwoordelijk?  Moet ik een Functionaris Gegevensbescherming aanstellen? Vier valkuilen bij de bescherming van persoonsgegevens onder de AVG Hoe zorg ik dat ik een datalek op tijd herken? De vier belangrijkste gevaren van Shadow IT  

Lees meer
Nieuwe Intermax klant: Maxima Medisch Centrum

Intermax heeft wederom een mooie nieuwe zorgklant erbij: Maxima Medisch Centrum zocht een partner die de hosting en het technisch beheer van het Chipsoft Zorgportaal kon verzorgen. Na onder andere Haga Ziekenhuis en het Reinier de Graaf Ziekenhuis is dit een mooie nieuwe klant waar we weer een zorgportaal mogen lanceren. Daarnaast hebben we onlangs ook het Admiraal de Ruyter ziekenhuis en ErasmusMC in Rotterdam kunnen helpen met technische uitdagingen rondom het Zorgportaal en Chipsoft HiX. Na de productiegang van Chipsoft HiX was de implementatie van het CS-Zorgportaal de logische vervolgstap voor Maxima Medisch Centrum. Een op het oog kleine stap, maar met grote impact. De interactie met de patiënt krijgt een geheel nieuwe dimensie. De mogelijkheid om gegevens in te zien of te muteren vraagt om een modern, hoogwaardig en veilig platform dat professioneel wordt beheerd. Intermax biedt Maxima Medisch Centrum een in de praktijk bewezen oplossing voor het aanbieden van het CS-Zorgportaal. Deze oplossing biedt optimale beschikbaarheid van het klantportaal. Mocht er onverhoopt toch sprake zijn van uitval dan zal er weinig tot geen dataverlies zijn. In korte tijd implementeren we voor Maxima Medisch Centrum een hoogwaardige acceptatie- en productieomgeving. We verzorgen de inrichting van de virtuele servers en firewalls, in onze geografisch redundante datacenters. Dankzij onze DigiD TPM (Third Party Mededeling) voldoet Maxima Medisch Centrum op dit platform aan de technische NOREA-voorwaarden die gesteld worden aan de infrastructuur. Wij bieden dit kosteloos aan, als onderdeel van onze dienstverlening. Hierdoor worden jaarlijks vele duizenden euro’s bespaard op de vereiste DigiD-audit. Voor meer informatie over onze dienstverlening voor Chipsoft HiX en het CS-Zorgportaal en onze andere klanten in de zorgsector kunt u contact opnemen met Maurice Wieggers via 010-7104444.                      

Lees meer