Power

Actueel

Frankwatching publiceert verslag Intermax kennissessie

Crossmedia platform Frankwatching publiceerde gisteren een verslag van de Intermax kennissessie van 3 juni j.l., welke in het teken stond van de naderende meldplicht datalekken. Het verslag is hier te lezen.

Lees meer
2014: meer omzet, resultaat en vraag naar informatiebeveiliging

Intermax heeft in 2014 zowel de recurring omzet als het resultaat zien toenemen. De recurring omzet steeg licht. Het nettoresultaat nam in het verslagjaar sterk toe. Ook werd in 2014 weer stevig geïnvesteerd. Deze investeringen zijn vanuit eigen middelen gefinancierd. Ons personeelsbestand breidde zich in 2014 licht uit. De solvabiliteit bedroeg ultimo 2014 bijna 35%. Deze resultaten maken ons trots en geven een hoopvol signaal voor de toekomst. We denken graag dat onze dienstbaarheid aan de klant, de nieuwsgierige geesten in ons bedrijf en de liefde voor techniek die breed gevoeld en gedeeld wordt, dé ingrediënten zijn voor deze positieve uitkomst. We bevinden ons in een dynamische sector waarin we nooit raken uitgeleerd. Bovendien: een nieuwsgierige geest leert steeds weer bij. Gunstige economie In het afgelopen jaar liep een aantal duurovereenkomsten af. De hieruit voortvloeiende churn bleef beperkt doordat het overgrote gedeelte van de te prolongeren contracten in 2014 daadwerkelijk werd verlengd. Die loyaliteit van onze klanten - die uiteindelijk kiezen voor betrouwbaarheid, veiligheid en zorgzaamheid - willen we natuurlijk blijven verdienen. Een belangrijk ingrediënt voor de gunstige cijfers is daarnaast de huidige positieve ontwikkeling van de economie. Een aantal belangrijke nieuwe klanten werd dan ook door ons verwelkomd, waaronder interactief bureau Mangrove, Interfood en Webhelp. Verdere groei voorzien in 2015 In het eerste kwartaal van 2015 wordt (ten opzichte van 2014) een duidelijk aantrekkende vraag vanuit bestaande en nieuwe klanten gezien. Een duidelijk punt, waaruit kan worden opgemaakt dat de economie zich inderdaad gunstig ontwikkelt. Verwacht wordt dan ook dat zowel omzet als resultaat zich in 2015 in gunstige zin ontwikkelen. Een verdere groei van het personeelsbestand sluit hierop aan. Toenemende vraag naar informatiebeveiliging Meer specifiek wordt in de laatste maanden een duidelijke toename in de vraag naar diensten en producten op het gebied van informatiebeveiliging geconstateerd. Wat dat betreft is er een duidelijke kentering gaande. Bedrijven hechten steeds meer waarde aan informatiebeveiliging, mede als gevolg van het toegenomen dreigingsniveau op internet en het nog immer toenemende belang van internettechnologie in de primaire bedrijfsprocessen van organisaties. Intermax heeft in het afgelopen jaar fors geïnvesteerd in informatiebeveiliging gerelateerde producten en diensten, en zal dat ook de komende tijd blijven doen. Aan leergierigheid en inzet geen gebrek, want we willen er steeds zijn voor onze klanten, met een heldere visie, een continue veiligheid en aanhoudend vertrouwen in ons en de toekomst.

Lees meer
Practice what you preach

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid ( WRR ) presenteerde op 31 maart het rapport: ‘De publieke kern van het internet.’ Het rapport werd overhandigd aan minister Bert Koenders van Buitenlandse zaken, en is vooral bedoeld om bij te dragen aan een samenhangend buitenlands internetbeleid. Een mooi initiatief dat Intermax toejuicht. Internet: groei en innovatie Het internet als idee is een internationaal succesverhaal van groei en innovatie. Dat spreekt iedereen aan. De basisinfrastructuur van het internet zorgt ervoor dat allerlei nieuwe ideeën en toepassingen omarmd kunnen worden, waardoor het online- en het offline-leven van steeds meer mensen in elkaar overlopen, vloeiend, zonder dat men het nog bijna in de gaten heeft. Daardoor doen zich ook nieuwe risico's voor. Ook kwaaddoeners zien de grote voordelen van het internet. De toename van cybercrime, de kwetsbaarheid van vitale infrastructuren en de opkomst van veiligheidsvraagstukken in de digitale wereld zorgen ervoor dat staten hun terughoudendheid ten opzichte van het internet laten varen. De WRR beargumenteert in het rapport dat de protocollen en standaarden, die de basisinfrastructuur van het internet vormen, als mondiaal publiek goed zijn te beschouwen. Voor Nederland heeft het internet grote sociaaleconomische betekenis. Het is daarom van groot belang het functioneren en de integriteit van de publieke kern van het internet veilig te stellen en die te beschermen tegen oneigenlijke interventies door staten en andere kwaadwillende partijen. De WRR bepleit om het internet tot speerpunt van het buitenlands beleid te verheffen en formuleert aanbevelingen voor een diplomatieke agenda. Was het beheer van het internet lange tijd het exclusieve domein van wat in internetkringen de ‘technische gemeenschap’ wordt genoemd, dat is het natuurlijk allang niet meer. Het internet is van iedereen. Die gemeenschap legde echter het fundament voor de huidige sociaaleconomische vervlechting van het fysieke leven en het digitale leven. Maar het beheer van dat fundament, met het Internet Protocol als meest prominente onderdeel, is omstreden geraakt. Daarbij is het beleidsmatige zwaartepunt aan het verschuiven van een primair economische blik op het internet (de interneteconomie, telecommunicatie en netwerken) naar een blik die meer door (nationale) veiligheid wordt bepaald: het internet van de cybercrime, kwetsbare vitale infrastructuren, digitale spionage en cyberaanvallen. Intermax heeft die kwetsbaarheid als een internetspeler van het eerste uur al in een vroeg stadium gezien. Niet voor niets hebben we ons toegelegd op internetbeveiliging ( security ), en staan we er op voor een klimaat te scheppen voor de klant waarin veiligheid en vertrouwen gewaarborgd zijn. Kan het internet stuk? Het internet kan ‘kapot’ gaan als we er niet meer vanuit kunnen gaan dat de informatie die we verzenden aankomt, dat we bij de sites uitkomen waar we naar op zoek zijn en dat deze toegankelijk zijn. Recentelijk zijn steeds meer staten juist de diepere lagen van het internet gaan gebruiken als aangrijpingspunt om nationale belangen te behartigen. Gezien het grote belang van internet is het zaak om nationale en internationale belangen van staten meer gewicht te geven binnen het zogeheten governance bouwwerk. Je kunt in het rapport twee vormen van internetgovernance onderscheiden. In de eerste plaats de governance van de internet infrastructuur. Het gaat daarbij over het bestuur, de organisatie en de ontwikkeling van de diepere lagen van het internet, die sturend zijn voor de ontwikkeling van het internet. Hierbij staat het belang van het internet als collectieve infrastructuur voorop. Hiertegenover staat de governance die gebruik maakt van de internet infrastructuur. In dit geval wordt het internet ingezet als een middel in de strijd om inhoud en gedrag op het net te controleren. De vraag hoe nationale belangen en de governance van het internet als mondiaal publiek goed met elkaar in balans kunnen worden gebracht, moet uiteraard internationaal beantwoord worden. Dat vereist ten eerste een heldere Nederlandse stellingname. Het internet als publiek goed functioneert alleen als het de kernwaarden universaliteit, interoperabiliteit en toegankelijkheid garandeert en als het de kerndoelen van informatieveiligheid, te weten vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid ondersteunt. Het rapport betoogt dat delen van het internet kenmerken hebben van een mondiaal publiek goed. Bij mondiale publieke goederen gaat het om baten voor iedereen in de wereld, die alleen door gerichte actie en samenwerking te realiseren of te behouden zijn. Samenwerking en afstemming zijn dan ook een pre. Hoewel het onvermijdelijk is dat nationale staten ‘het internet’ meer naar eigen beeltenis vorm willen geven, zullen er manieren gevonden moeten worden om de algemene werkzaamheid van deze ‘publieke kern’ van het internet te blijven garanderen. Op basis van deze bevindingen trekt dit rapport de conclusie dat overheden nog altijd uiterst terughoudend moeten zijn met beleid, wetgeving en operationele activiteiten die ingrijpen in de kernprotocollen van het internet. Dit geldt eveneens voor de private partijen die ten aanzien van deze publieke kern een spilfunctie vervullen. Welke bijdrage kan Nederland hieraan leveren? Het overkoepelende belang van internetveiligheid veronderstelt allereerst een diplomatieke benadering waarin het tot een speerpunt verheven wordt. Naast traditionele speerpunten als handel, mensenrechten en vrede en veiligheid zou de regering voorrang moeten geven aan een buitenlands internetbeleid. Voor een kleine, maar potentieel invloedrijke, diplomatieke speler in dit veld als Nederland geldt wel dat ‘practice what you preach’ de meest solide basis is om als voortrekker te kunnen fungeren. Bij nieuwe nationale wetgeving moet de vraag of Nederland hiermee internationaal voor de dag kan komen derhalve een belangrijke overweging zijn. Op het gebied van de fundamentele rechten en internetbeleid moet Nederland eigenlijk consequent een acht scoren om daadwerkelijk een voortrekkersrol te kunnen claimen. Zover zijn we nog niet. Maar we zijn hoopvol gestemd. Bron: http://www.wrr.nl/publicaties/publicatie/article/de-publieke-kern-van-het-internet-1/

Lees meer
Ongeldig verklaren bewaarplicht is schijnsucces [blog]

Een kort geding tegen de staat leverde vandaag de rechterlijke uitspraak op dat de Nederlandse bewaarplicht buiten werking is gesteld. Providers zijn nu niet meer verplicht allerlei gegevens over het telefoon- en internetverkeer van hun klanten op te slaan. Ik mocht vandaag in zowel BNR Digitaal als op Radio Rijnmond een reactie geven op deze uitspraak. Er was een onwerkbare situatie ontstaan voor ons als Nederlandse telecomproviders, nadat het Europese Hof vorig jaar al de richtlijn waar de bewaarplicht op is gebaseerd, ongeldig verklaarde. De Nederlandse bewaarplicht bleef tot vandaag bestaan in deze vorm, omdat toenmalig minister Opstelten de gegevens te belangrijk achtte voor de opsporing van zware criminaliteit. Aan de ene kant bleven we daardoor verplicht de data te verzamelen, terwijl we wisten in strijd te handelen met belangrijke grondrechten. Aan die situatie komt vandaag een einde. De uitspraak van vandaag is daarmee ook een absolute nederlaag voor de niet te stoppen verzameldrang van justitie, én goed nieuws voor onze privacy. Als Intermax stoppen we dan ook met het naleven van de bewaarplicht. Dat betekent dat we onder andere niet meer ingaan op verzoeken van opsporingsdiensten die acteren onder de bewaarplicht. De verdere gevolgen van deze uitspraak voor onze dagelijkse gang van zaken brengen we op dit moment in kaart, om ervoor te zorgen dat we te allen tijde rechtmatig kunnen blijven handelen. Helaas worden in alle euforie belangrijke pijnpunten over het hoofd gezien: deze uitspraak beperkt de digitale opsporingsmethoden voor de politie, én biedt geen oplossing voor de problemen rondom de waarborgen en toetsingen voor de toegang tot deze enorme hoeveelheid data. Vooral dat laatste was een feit waar de rechter vandaag zwaar aan tilde, er is geen onafhankelijke partij om de toegang tot alle gegevens te controleren. Met het afschaffen van de bewaarplicht wordt dat ook niet opgelost. En daarmee kent deze huidige situatie eigenlijk alleen maar verliezers. De Nederlandse overheid is door deze uitspraak niet meer in staat invulling te geven aan de digitale opsporingsbehoeftes, en dat is een gevaar voor onze nationale veiligheid, zeker in deze tijd van constante (terreur)dreiging. Het is daarom zaak dat we gaan werken aan een wet die onze privacy en andere grondrechten respecteert, met voldoende waarborgen voor mensen van wie data wordt opgeslagen en die genoeg mogelijkheden biedt voor efficiënte digitale opsporingsmethoden. Ook moet er een einde komen aan de lange bewaartermijnen, vooral wanneer het gaat om data over onschuldige mensen. Deze problemen schreeuwen om een structurele en breed gedragen oplossing. De focus van de overheid moet liggen op het uitvoeren van goede en effectieve analyses van de juiste data, die verzameld moet kunnen worden zonder dat onschuldige burgers daar de dupe van worden. De ICT-sector is al langer bereid hiervoor een goede samenwerking aan te gaan met de overheid, zodat digitale opsporingsmogelijkheden zo ingericht kunnen worden dat onze data veilig staat, terwijl de inlichtingendiensten optimaal hun werk kunnen doen. Het mag niet blijven bij loze beloftes. Het wordt tijd dat de politiek en de branche de handen ineenslaan. Helaas blijft het ministerie van Veiligheid en Justitie een dergelijke samenwerking tegenwerken. Gelukkig is dat departement met het ontslag van Teeven en Opstelten nu spreekwoordelijk onthoofd. Dat biedt nieuwe kansen. De ICT-sector heeft alle kennis en ervaring om veranderingen te realiseren. Wanneer slaan we de handen ineen?

Lees meer
John T. Knieriem reageert op aanpassing bewaarplicht bij BNR Digitaal

John T. Knieriem, algemeen directeur van Intermax, verzorgde gisteren een telefonische bijdrage aan de uitzending van BNR Digitaal. Hij reageerde op een oproep van Bits of Freedom aan providers om een rechtszaak aan te spannen tegen de Nederlandse staat. Bits of Freedom deed deze oproep naar aanleiding van de ontwikkelingen rondom de Nederlandse bewaarplicht, die internet- en telefonieproviders verplicht metadata over gebruikers op te slaan zodat deze door de overheid kunnen worden opgevraagd bij de bestrijding van criminaliteit. Eerder dit jaar verklaarde het Hof van Justitie van de EU de richtlijn in strijd met ons fundamentele recht op bescherming van privacy, zoals vastgelegd in de Grondwet. De Nederlandse wet is gebaseerd op deze richtlijn, en daarmee ook in strijd met de Grondwet. De Nederlandse staat weigert de wet echter te schrappen vanwege een aantal zaken: omdat de wet rechtmatig tot stand zou zijn gekomen, omdat deze wet van groot belang is voor de opsporing van criminaliteit en omdat er een aangepast wetsvoorstel klaarligt naar aanleiding van de EU-uitspraak. Inmiddels is echter duidelijk dat deze nieuwe wet geen rekening houdt met de bezwaren van het Hof van Justitie. Kortom, het zijn argumenten die volgens ons verbloemen dat de Nederlandse overheid de eigen regels volgt met betrekking tot dit onderwerp. Bewaarplicht voor providers Als provider blijven wij voldoen aan de bewaarplicht, zolang als deze van kracht blijft. Dat neemt niet weg dat wij het initiatief van Bits of Freedom van harte toejuichen. Ook wij vinden het onverklaarbaar dat de Nederlandse overheid geen aandacht lijkt te schenken aan het feit dat deze wet ongeldig is verklaard, en vervolgens eigen regels en voorwaarden opstelt om het opslaan van deze gegevens te rechtvaardigen. We benadrukken daarbij dat digitale opsporingsmethoden van het grootste belang zijn om onze maatschappij veilig te houden, maar deze methodes mogen niet gebaseerd worden op een onrechtmatige wet. Desondanks vinden wij het niet aan ons als provider om een rechtszaak tegen de Nederlandse staat te beginnen over dit onderwerp. Liever dragen wij bij aan een substantiële oplossing, waarbij we eindelijk onze wetten aanpassen aan de digitale ontwikkelingen en waar we onze vrijheid op internet combineren met een goede uitvoering van de digitale opsporingsmogelijkheden voor de politie. Tot die tijd bevinden wij ons als provider in een bijzonder lastige situatie: aan de ene kant zijn wij verplicht te voldoen aan de wet, terwijl aan de andere kant onze klanten ons - terecht - kunnen wijzen op het feit dat we handelen in strijd met de Grondwet. We pleiten ervoor alles in het werk te stellen hier snel een passende oplossing voor te vinden. Het volledige pleidooi van John Knieriem is hier terug te luisteren.

Lees meer
Veilig alternatief voor Dropbox: ownCloud

In het nieuws vorige week: Edward Snowden raadt het gebruik van Dropbox af. Reden: de slechte beveiliging, het gebrek aan encryptie en er zijn betere alternatieven beschikbaar. Overal beschikbaar met Intermax ownCloud Intermax biedt ownCloud aan: een kwalitatief beter én veiliger alternatief op Dropbox. Dankzij ownCloud zijn uw bestanden overal ter wereld beschikbaar, online en offline en op alle vaste en mobiele devices. U kunt erop vertrouwen dat uw data veilig staat opgeslagen in één van onze datacentra, en dat er dagelijks een back-up wordt gemaakt en gekopieerd naar een ander Intermax datacentrum. Bestanden terughalen kan daardoor ook snel en eenvoudig. Bovendien beschikt u bij ons over een eigen volledig gescheiden ownCloud omgeving, die naar wens te personaliseren is en bovendien gekoppeld kan worden aan uw Active Directory server. Meer weten, neem dan even contact met ons.

Lees meer
Intermax vermeld in successtory IHE

Op de website van IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) is een casestudy te lezen over het Amphia ziekenhuis. Hier werd een XDS-register opgezet voor de uitwisseling van patientgegevens in de regio West- en Midden-Brabant. Tussen het Amphia Ziekenhuis en Instituut Verbeeten werd in de oude situatie gecommuniceerd met cd/dvd's. Dit leidde tot onvolledigheid in de gegevensoverdracht. Het voordeel van de nieuwe oplossing met het XDS-register is dat beelden en verslagen nu sneller beschikbaar zijn voor Instituut Verbeeten, waardoor sneller met behandelingen kan worden gestart. Voor het project werd een stichting opgericht ten behoeve van de uitwisseling van gegevens op basis van XDS. Deze stichting is de bewerker van een regionaal register, dat door Intermax wordt gehost. Ook werd een koppeling gerealiseerd met het XDS-register van Rijnmondnet. Het volledige succesverhaal is hier te lezen.

Lees meer
Intermax sponsort Nederlands offensief tegen cybercrime

"Holland Strikes Back: Dutch Initiatives against Cyber Attacks and Abuse" is de filmische naam voor een event dat in het teken staat van cybersecurity, georganiseerd door ISPConnect en de DHPA. In de Rijtuigenloods in Amersfoort zullen verschillende inspirerende sprekers aandacht vragen voor het toenemende misbruik van internet en hoe je je daar als ondernemer in de moderne tijd tegen kunt verweren. Ook worden innovatieve Nederlandse initiatieven op dit gebied voor het voetlicht gebracht. Intermax sponsort het event omdat we belang hechten aan de bewustwording rondom misbruik en cybermisdaad. Op het gebied van IT-innovatie zijn we steeds actief om een passend antwoord te vinden op dergelijk misbruik en cyberaanvallen. Ludo Baauw spreekt over Notice and Take Down en Trusted Flagger Op het event zal Ludo Baauw, directeur Strategie en Innovatie van Intermax, mede als bestuurslid van de Nationale Beheersorganisatie Internet Providers (NBIP) spreken over Notice and Takedown: een van de eerste abuse projecten. Dit project betreft het bedenken en formuleren van een gedragscode over hoe particulieren en bedrijven in de online sector dienen om te gaan met klachten over onrechtmatige inhoud op internet. Ludo zal in zijn speech terugkijken op dit project en ingaan op Trusted Flagger, de opvolger die het Notice and Takedown project een extra dimensie moet geven.

Lees meer
Opnieuw prestigieus security certificaat

Robert van Hamburg, security engineer bij Intermax, behoort sinds kort tot een selecte groep van enkele honderden professionele ethische hackers wereldwijd die in het bezit zijn van het GXPN certificaat. Dit certificaat wordt uitgegeven door het SANS Instituut, een gerenommeerde internationale aanbieder van technische security trainingen. Robert voegt hiermee opnieuw een prestigieus security certificaat toe aan zijn vaardigheden. Direct naar het expert examen GXPN staat voor GIAC Exploit Researcher and Advanced Penetration Tester. Het doel van de training is cursisten te voorzien van uitgebreide en verregaande kennis en vaardigheden waarmee zij in elke situatie, of het nu gaat om de laatste Windows versie of de laatste Linux kernel, de beveiliging van systemen kunnen breken. Zij kunnen denken als een kwaadwillende hacker, en zo de gevolgen en risico’s van aanwezige lekken in kaart brengen. Minstens net zo bijzonder is dat Robert direct begon met het expert examen, en de basic, intermediate en advanced certificaten oversloeg. Ook de trainingen volgde hij niet. Robert vertelt: “Ik vond het een grotere uitdaging om het examen af te leggen zonder de training te volgen. Je weet dan niet precies wat er is besproken, of dit in de documentatie staat en wat er eventueel op het examen kan worden gevraagd. Ik heb zelf elk aspect van de gevraagde kennisgebieden tot in detail uitgezocht, bestudeerd en vaak ook getest. Ook de onderdelen waar ik minder kennis over had bleken heel interessant en leerzaam. Kortom, ik ben een hoop kennis, ervaring én een certificaat rijker!”

Lees meer
Vertrouwen [blog]

Bedrijven met hun steeds toenemende ICT infrastructuur, maar ook de particuliere gebruikers van internet lijken de ernst nog altijd niet echt in te zien van het gevaar van hackers en cybermisdaad, ondanks dat private personen, verschillende banken, internet service providers, diensten en overheidsinstellingen hier steeds vaker het slachtoffer van worden. Een passend antwoord is er meestal niet. Geprobeerd wordt om de schade zo beperkt mogelijk te houden. In essentie komt het hierop neer: het gevaar en de risico’s en de gevolgen worden onderschat en de nonchalance waarmee vooral bedrijven durven te beweren dat zij goed beveiligd zijn en niet zullen worden getroffen is vooral laakbaar. Het is een voorspelbare marketingwet dat je angst moet creëren om veiligheid te verkopen die niemand echt nodig heeft. Dat is hier echter niet het geval. De boeven komen niet alleen meer met een masker op en een wapen in de hand op de deur tikken. Internetbedrijven, hostingbedrijven en eigenlijk elk bedrijf dat voor een groot deel economisch afhankelijk is geworden van hun systemen en de digitale wereld lopen het risico dat ze nu of in de toekomst worden ‘overvallen’. Ook de particulier of de private persoon is niet veilig. Na zo’n ‘overval’ worden de risico’s snel voor de klanten of gebruikers in kaart gebracht, zodat ze kunnen worden gerustgesteld. In veel gevallen horen de klanten dat hun financiële gegevens veilig zijn opgeslagen en bewaard zijn gebleven, maar persoonsgegevens reiken verder dan slechts een bankrekeningnummer. Hoe weet de klant van een bedrijf dat gehackt is dat zijn persoonsgegevens vertrouwelijk bewaard zijn gebleven en niet ergens in een digitale opslagplaats liggen, in de kelder van een hacker die er in kan graaien om een identiteit aan te nemen waarmee hij handelingen kan verrichten en bewegingen kan uitvoeren die niet op zijn naam, maar op uw naam worden gedaan? Het is werkelijke verbazingwekkend dat nog altijd gedacht wordt dat zoiets niet kan, niet bestaat, of zelden voorkomt. Het gebeurt elke dag wel ergens op de wereld. Iedereen die een identiteit heeft en een profiel heeft achtergelaten op internet kan het slachtoffer worden van zo’n misdaad. Kosten die op uw naam zijn gemaakt? Een telefooncontract dat op uw naam is afgesloten? Het kan gebeuren. Sterker nog, het is gebeurd. Weet u nog hoeveel profielen u heeft aangemaakt op internet? Hoeveel wachtwoorden heeft u ingesteld? Hoe vaak heeft u ergens uw gegevens achtergelaten? De gemiddelde internetgebruiker doet er tegenwoordig niet zo moeilijk meer over. Bedenk dat het wel uw profiel is dat u in uw leven zorgvuldig heeft opgebouwd. Aan uw profiel kleeft een gezicht, een achtergrond, een waarden en normenpatroon, een ( culturele ) identiteit, gewoonten en voorkeuren, en kenmerken en eigenaardigheden die specifiek zijn voor u, en die u koestert, vooral als u ontdekt dat ze u kunnen worden afgenomen. Wat zou u ervan vinden als iemand met uw profiel aan de haal ging en u veranderde in iets dat u niet bent? De dief die u ineens blijkt te zijn geworden, de koopverslaafde, de bezoeker van expliciete sites en een hartstochtelijk verzamelaar van strafbaar pornografisch materiaal, die een compleet netwerk van verwante geesten probeert aan te leggen via uw persoonlijke pagina op facebook. Wat zou er overblijven van uw onkreukbare imago en uw goede naam? Bescherming tegen digitaal gevaar Kunt u zich hiertegen verweren? Kunt u zich beschermen? Belangrijk is in de eerste plaats dat de bedrijven en instellingen waar u uw gegevens achterlaat dat kunnen. Ze moeten zich niet alleen zorgen maken om uw financiële gegevens, maar ook om uw persoonlijke profiel. Het heet niet voor niets een persoonlijk profiel. Het is van u en behoort niet toe aan het bedrijf. Op het moment dat u gevraagd wordt om persoonlijke informatie in te vullen moet u erop kunnen vertrouwen dat de bedrijven en instellingen er zorgvuldig mee omspringen, en adequate stappen kunnen nemen als ze gehackt worden. Belangrijke data – alle data – moet te allen tijde zorgvuldig bewaakt en beschermd worden. Daar moet u als gebruiker bewust van zijn, en als u uw gegevens achterlaat bij een onderneming of instelling moet u er zeker op kunnen vertrouwen dat zij hier zorgvuldig mee omspringen. Dat is een verantwoordelijkheid die bedrijven in deze moderne tijd niet langer kunnen laten liggen. Het betekent overigens niet dat de cybercriminelen nu en in de toekomst geen wegen zullen vinden om bedrijven en particulieren te duperen. Het draait in de eerste plaats om het vertrouwen dat u als klant uw gegevens achter een beveiligde deur kan achterlaten. U mag, nee, moet daar op kunnen vertrouwen.

Lees meer
Nieuwe ISO 27001 norm als eerste voor Intermax

Intermax heeft 'm als een van de eerste bedrijven in Nederland: het ISO27001:2013 certificaat, de nieuwe versie van de ISO27001 norm. We waren al in het bezit van dit certificaat, maar mogen nu als eerste de nieuwe versie van deze richtlijn aan de muur hangen. Bovendien kunnen we trots melden dat er geen enkele major of minor non-conformity is gebleken uit de Surveillance Visit, die nodig was om dit certificaat te behalen. Wel kregen we, zoals gebruikelijk bij een goede audit, enkele waardevolle aanbevelingen die wij uiteraard snel zullen opvolgen. Uiterst zorgvuldig Het ISO27001:2013 certificaat beschrijft de strikte eisen aan het managementsysteem voor informatiebeveiliging, en toont dat wij uiterst zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke gegevens op geautomatiseerde systemen. Enkele weken geleden werden ook al onze ISO9001 en ISO14001 certificaten na een succesvolle audit vernieuwd voor drie jaar.

Lees meer
Vermelding Intermax blog op iSpam.nl

De laatste Intermax blog 'Niets nieuws onder de zon', waarin we bespreken waarom we denken dat de nieuwe managed cloud diensten van Rackspace minder nieuw zijn dan wordt beweerd, wordt genoemd in een nieuw bericht op iSpam.nl. Het bericht op iSpam.nl is hier te lezen.

Lees meer