Uw VIPP subsidieaanvraag is gedaan. Hoe nu verder?

23 augustus 2017
Intermax redactie

De zorg verandert, en de rol van de patiënt verandert mee. De wens van de patiënt voor meer controle over zijn of haar gegevens groeit. Ook de zorgsector zelf en de overheid ontplooien volop initiatieven om hier in mee te gaan. In deze context is begin 2017 het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP) opgestart. Dit programma helpt ziekenhuizen een digitaliseringsslag te maken, met als doel de zorg nog veiliger, patiëntgerichter en doelmatiger te maken. Deelnemers van het VIPP-programma zetten zich in om patiënten binnen drie jaar versneld digitaal toegang te geven tot hun medische gegevens.

Het VIPP-programma maakt gebruik van bestaande landelijke standaarden voor de uitwisseling van gegevens. Daardoor is het nu mogelijk om gegevens makkelijk met zowel de patiënt als met andere zorgverleners te delen. Zo wordt de zorg toekomstbestendig, veiliger en patiëntgerichter.

Wat staat er in het VIPP-programma?

Het VIPP-programma bestaat uit twee hoofdonderdelen die elk weer zijn onderverdeeld in modules. Die modules vormen de doelstellingen voor de deelnemers. Een auditor moet vaststellen of er inderdaad is voldaan aan deze doelstellingen. Hoofdonderdeel ‘Patiënt en Informatie’ bestaat uit drie modules, die samen de volgende doelen behandelen:
 • De mogelijkheid een download van de medische gegevens van de patiënt aan te bieden.
 • Het beschikbaar maken van een beveiligd patiëntenportaal, waarin de patiënt zijn gegevens kan raadplegen en deze (in een gestructureerd formaat) kan downloaden. Het is ook toegestaan een link naar de Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO) aan te bieden. Hier kan de zorginstelling dan gestandaardiseerd medische gegevens voor de patiënt uploaden. De patiënt kan deze gegevens desgewenst doorzetten naar een andere zorgverlener.
 • Het doorontwikkelen van tenminste drie van de volgende vijf subdoelstellingen:
  • Het toevoegen van medische eHealth-interventies aan het patiëntenportaal.
  • Implementatie van de Medmij standaard.
  • Het daadwerkelijke gebruik van het patiëntenportaal (of de link naar een PGO).
  • Het beschikbaar maken van een overzicht van de zorgprofessionals die het EPD van de patiënt hebben geraadpleegd.
  • Het beschikbaar maken van een overzicht van op dat moment bekende medicatie, waarin de patiënt tevens een verzoek tot aanpassing/aanvulling kan doen.

Hoofdonderdeel ‘Patiënt en Medicatie’ bestaat uit twee modules. Deze modules betreffen de volgende doelstellingen:

 • Het ziekenhuis kan een actueel overzicht van medicatie bieden, als onderdeel van het medicatieproces in klinische en poliklinische setting.
 • Het ziekenhuis kan voorgeschreven medicatie (volgens de geldende standaard) digitaal aanbieden als vooraankondiging en/of elektronisch recept. Ook kan het ziekenhuis een actueel medicatieoverzicht verstrekken.
De meeste van deze modules en doelstellingen zijn of worden onderdeel van de EPD’s die in gebruik zijn.

Normenkader VIPP-toets

Alleen het voltooien van de technische en functionele implementatie van het patiëntportaal is niet voldoende om in aanmerking te komen voor de volledige VIPP-subsidie. Het programma stelt ook eisen aan het gebruik van het patiëntenportaal. In het ‘Handboek VIPP Eindtoets’ zijn daarom resultaatsverplichtingen voor de subsidie vastgelegd. Per module waar subsidie voor is aangevraagd, moet worden vastgesteld of de doelen behaald zijn. De IT-toets moet daarbij worden uitgevoerd door een Register EDP-Auditor [RE].

Twee voorbeelden van normen die te maken hebben met het gebruik van het patiëntenportaal zijn:

 • ‘Minimaal 10% van het aantal patiënten, dat de afgelopen 30 dagen (DBC relevant) contact heeft gehad met het ziekenhuis, heeft in het patiëntenportaal ingelogd.’
 • ‘Het aantal geraadpleegde overzichten of complete actuele overzichten van medicatie, als onderdeel van het medicatieproces, is minimaal 25% van het aantal poliklinische patiënten dat de afgelopen 30 dagen (DBC relevant) zorgcontact heeft gehad.’
Concreet betekent dit dat zorginstellingen patiënten moeten stimuleren gebruik te maken van het patiëntenportaal. Deze taak zal in het algemeen liggen bij de afdeling marketing & communicatie. Wij merken in de praktijk dat ziekenhuizen hier vaak nog niet mee bezig zijn, terwijl het wel een belangrijk criterium is voor het ontvangen van de subsidie. Intermax adviseert en assisteert bij het samenstellen van een effectief communicatiepakket voor de patiënten om het gebruik van het portaal te optimaliseren.

Meer informatie? Neem contact op met ons!