Waakzaam blijven voor cybercrime

01 april 2020
Intermax redactie

For English version please see below.

In een eerder nieuwsbericht meldden we al hoe we als Intermax Group (Intermax Cloudsourcing, Bizway, Guardian360, Gridly, NFIR en Guida) tal van maatregelen hebben genomen om onze klanten onder de huidige omstandigheden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Met bijna tweehonderd medewerkers werken wij dag en nacht om de toegang tot data en applicaties veilig en beschikbaar te houden.

Wij merken de laatste tijd steeds vaker dat er door cybercriminelen misbruik gemaakt wordt van de huidige crisis. Er duikt steeds meer malware en ransomware op, waarbij zogenaamd informatie over COVID-19 wordt geboden. Zo werden de toch al ernstig overbelaste ziekenhuizen in Spanje het slachtoffer van Netwalker-malware na het openen van een frauduleuze link naar ‘Informatie over COVID-19’.

Zoals gezegd, doen wij er alles aan om deze cybercrime aan de voordeur te stoppen. Alle e-mail die over onze mailservers loopt, wordt grondig gescand en geschoond. De Nationale Anti-DDoS Wasstraat werkt goed; er worden continu aanvallen met succes afgeweerd. Ook hebben wij proactief aanvullende maatregelen genomen om cybercriminaliteit verder in te dammen.

Maar ook u kunt maatregelen nemen om malware en ransomware tegen te gaan:

  • Ons belangrijkste advies is om uw medewerkers opnieuw op het hart te drukken waakzaam te zijn. Vraag hen nadrukkelijk om nooit op links in ongevraagde e-mails te klikken en op hun hoede te zijn voor e-mailbijlagen.
  • Wijs uw medewerkers op het belang van vertrouwde informatiebronnen - zoals de officiële overheidswebsites voor actuele, op feiten gebaseerde informatie over COVID-19.
  • Verder is het zaak dat uw Virtual Private Network (VPN) en andere systemen voor externe toegang volledig zijn gepatcht en dat alle IT-securitymaatregelen correct geconfigureerd zijn, zoals firewalls, anti-malware en intrusion prevention.
  • Let op dat u en uw medewerkers nooit zomaar software downloaden, met name wanneer een programma ogenschijnlijk belangrijke COVID-19-informatie zegt te bevatten.

Heeft u vragen, een calamiteit of technische uitdaging, neem dan contact op met uw servicemanager of direct met ons kantoor op 010-7104444.

Heeft u het vermoeden van een securityincident, belt u dan zo spoedig mogelijk met ons of onze forensische collega's van NFIR via 088-3230205 (24/7). NFIR stelt 100 uur gratis advies en technische expertise beschikbaar via Wij Helpen Ziekenhuizen. Bezoek voor meer informatie: www.wijhelpenziekenhuizen.nl.English version

Stay alert

In a previous news post, we informed you on how we as a group (Intermax Cloudsourcing, Bizway, Guardian360, Gridly, NFIR and Guida) have taken various measures to serve clients as best we can under the current circumstances. With almost two hundred employees, we are working day and night to ensure all access to data and applications is secure and always available.

Lately, we have noticed that cyber criminals are taking advantage of the current crisis. Increasingly more malware and ransomware is emerging, often disguised as updates about COVID-19. The already struggling hospitals in Spain fell victim to Netwalker malware after opening a fraudulent link to ‘Information about COVID-19’.

We are doing everything within our power to stop this cybercrime from crossing the threshold. All email traffic processed by our email servers is thoroughly scanned. The Anti-DDoS Wasstraat is successfully defending our systems against attacks. We also have proactively taken extra measures to further curb cybercrime.

You can take measures to combat malware and ransomware as well:

  • Our most important advice is to urge your employees to be vigilant. Ask them expressly to never click on links in unwanted emails and to be very careful when it comes to email attachments.
  • Remind your employees of the importance of reliable information sources such as official government websites, for up-to-date, fact-based information about COVID-19.
  • It is also key that your Virtual Private Network (VPN) and other systems for external access are fully patched and that all IT security measures have been configured correctly, including firewalls, anti-malware and intrusion prevention.
  • Make sure that you employees never download software without permission, especially when a program implies to contain important information on COVID-19.

If you have questions, a calamity or a technical challenge, please call your service manager or our office at +31 107 104 44.

Do you believe there has been a security incident? Please call us or contact our forensic team at NFIR at +31 88 323 02 05 (24/7). NFIR offers 100 hours of free advice and technical expertise via Wij Helpen Ziekenhuizen (We Help Hospitals). More information can be found on www.wijhelpenziekenhuizen.nl.